ODZNAKA "KORONA BIESZCZADÓW"

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

                            Oddział "Ziemia Sanocka" w Sanoku                              

zaprasza do zdobywania odznaki

KORONA BIESZCZADÓW

01a - Kopia

 

 REGULAMIN ODZNAKI

 

                                                                                    § 1

Odznaka KORONA BIESZCZADÓW jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

 

§ 2

Odznakę KORONA BIESZCZADÓW ustanawia się w celu popularyzacji pieszej turystyki górskiej w Bieszczadach, poznawania ich walorów przyrodniczych i kulturowych oraz krajoznawczych.

 

§ 3

Odznaka KORONA BIESZCZADÓW jest odznaką jednostopniową.

 

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 01.04.2017r. tj. od daty wejścia w życie uchwały Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku o ustanowieniu niniejszej odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 

§ 5

Odznakę KORONA BIESZCZADÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich w Bieszczadach wg załączonego wykazu, umieszczonego w książeczce zdobywania odznaki, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną.

                                                                                    § 6

 Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

 

§ 7

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału od 7 roku życia.

 

§ 8

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w książeczce zdobywania odznaki KORONA BIESZCZADÓW potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika turystycznego. W przypadku braku takiej możliwości wejście na szczyt należy udokumentować zdjęciem z wpisaniem daty lub potwierdzeniem w postaci pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, instytucji (sklep, leśniczówka, sołtys) leżących w pobliżu szczytu.

 

§ 9

Ubiegający się o odznakę KORONA BIESZCZADÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziałowym Referacie Weryfikacyjnym Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku, ul. 3 Maja 2. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę, w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.                  

 

                                                                                             §10                                    

Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia (wykupienia) i noszenia odznaki KORONA BIESZCZADÓW. Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

 

                                                                                             § 11

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Oddziałowy Referat Weryfikacyjny lub Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

 

§ 12

Informacje związane ze zdobywaniem odznaki KORONA BIESZCZADÓW można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku oraz na stronie www.pttk.avx.pl

 

§ 13

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku w dniu 28.02.2017r. i obowiązuje od dnia 01.04.2017r.

 

       WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI

             

      SZCZYT                                                    WYSOKOŚĆ

1.   TARNICA                                                  1346 m n.p.m.

2.   HALICZ                                                     1333 m n.p.m.

3.   WIELKA RAWKA                                    1307 m n.p.m.

4.   POŁONINA CARYŃSKA                        1297 m n.p.m.

5.   POŁONINA WETLIŃSKA (Smerek)       1222 m n.p.m.

6.   RABIA SKAŁA                                         1199 m n.p.m.

7.   JASŁO                                                       1153 m n.p.m.

8.   HYRLATA                                                 1103 m n.p.m.

9.   WOŁOSAŃ                                               1071 m n.p.m.

10. ŁOPIENNIK                                              1069 m n.p.m.

11. MAGURA STUPOSIAŃSKA                   1016 m n.p.m.

12. STRYB                                                       1011 m n.p.m.

13. DWERNIK KAMIEŃ                               1004 m n.p.m.

14. CHRYSZCZATA                                        997 m n.p.m.

15. TROHANIEC                                             939 m  n.p.m.

 

KSIĄŻECZKA ODZNAKI

(do nabycia w Biurze Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku)

Skan książeczki

 

Zdjęcie