Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przekazanych do Oddziału PTTK -Ziemia Sanocka” w Sanoku

 

Przekazywane poniższe informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - tzw. RODO).

 

 I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych: Oddział PTTK -Ziemia Sanocka” w Sanoku, z siedzibą 38-500 Sanok, ul.3-go Maja 2 .

Dane kontaktowe:

WWW: www.pttk.sanok.pl

tel.: 13 46 32 171

e-mail: biuro@pttk.sanok.pl

Inspektor danych osobowych: rodo@pttk.sanok.pl

 

II. CEL, OKRES i PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Członkowie PTTK

Jakie dane: dane podane na deklaracji członkowskiej

Cel: ewidencja członków PTTK, korzystanie z uprawnień do zniżek i rabatów, korzystanie z ubezpieczenia związanego z członkostwem w PTTK, przyznawanie wyróżnień i odznak statutowych m.in. związanych z okresem przynależności do PTTK

Okres: nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia

Podstawa prawna wg. RODO art. 6: niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)

2. Uczestnicy imprez organizowanych przez Biuro Podróży o Oddział

Jakie dane: dane podane przy składaniu rezerwacji

Cel: realizacja zawartej umowy na świadczenie usług turystycznych (m.in. logistyka imprezy, obsługa wizowa i paszportowa, transport, noclegi, ubezpieczenie, wyżywienie, wstępy do zwiedzanych obiektów, inne świadczenia itp.), ew. procedury reklamacyjne

Okres: czas realizacji obowiązków i zadań wynikających z wymogów zawartej umowy i poszczególnych przepisów prawa (m.in. przygotowania, trwania i rozliczenia imprezy, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartej umowy)

Podstawa prawna wg. RODO art. 6: niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy

3. Osoby zdobywające odznaki turystyczne

Jakie dane: dane podane w książeczkach turystyki kwalifikowanej

Cel: ewidencja przyznawanych odznak i wyróżnień związanych z uprawianiem turystyki kwalifikowanej

Okres: nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia

Podstawa prawna wg. RODO art. 6: niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)

4. Kadra programowa PTTK

Jakie dane: dane podane w ankiecie działacza PTTK

Cel: ewidencja posiadanych uprawnień, ich przyznawanie (m.in. egzaminowanie kandydatów), przedłużanie lub pozbawianie, przyznawanie wyróżnień wynikających ze statutów lub regulaminów wewnętrznych

Okres: nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia

Podstawa prawna wg. RODO art. 6: niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)

5. Czytelnicy RPK

Jakie dane: dane podane do systemu ProgMan ewidencjonującego korzystających z RPK

Cel: ewidencja wypożyczeń i korzystania ze zbiorów, statystyki dla KK ZG PTTK

Okres: nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia

Podstawa prawna wg. RODO art. 6: niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)

6. Odbiorcy działań marketingowych

Jakie dane: dane podane w zgodzie

Cel: przekazywanie informacji o organizowanych przez Oddział i podmioty z nim stowarzyszone lub współpracujące imprezach

Okres: nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia

Podstawa prawna wg. RODO art. 6: niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora

 

III. FORMA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne i konieczne do wykonania w/w celów i działań. Bez podania określonych (odpowiednich dla każdej grupy) danych osobowych nie jest możliwa ich realizacja.

Podanie danych do celów marketingowych nie jest obowiązkowe.

 

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe związane z realizacją imprez poza Polską, będą przekazywane wyłącznie w celu realizacja tej imprezy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

V. ODBIORCY DANYCH

W zależności od realizowanych usług, odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą:

1. uprawnieni i upoważnieni pracownicy administratora,

2. podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, w szczególności:

dostawcy usług informatycznych oraz księgowych,

podmioty realizujące usługi zewnętrzne m.in. odprawy paszportowe, wizowe i graniczne, usługi przewodnickie, pilockie, transportowe, hotelowe, konsumpcyjne, pocztowe lub kurierskie,

ubezpieczyciele,

placówki medyczne (m.in. w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych),

inne podmioty niezbędne do wykonywania zawartych umów na realizację odpowiednich świadczeń,

organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

3. kadra programowa PTTK (w przypadku weryfikacji odznak i uprawnień turystycznych).

 

VI. PROFILOWANIE i ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W odniesieniu do przekazanych danych osobowych nie będą prowadzone procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Natomiast na podstawie posiadanych danych osobowych administrator może dokonywać profilowania, czyli oceny niektórych cech i wyborów dotyczących członków, klientów, działaczy PTTK Oddział w Sanoku. Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów. Dzięki profilowaniu odbiorca będzie otrzymywał informacje lepiej dopasowane do jego preferencji. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw na profilowanie.

 

VII. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba, która przekazała administratorowi swoje dane osoby w dowolnej formie i momencie ma następujące prawa, których realizacja odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) - w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu:

dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, zatarcia;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora);

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem);

wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;

W celu skorzystania z powyższych praw, należy kontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora: rodo@pttk.sanok.pl
 

VIII. INFORMACJA KOŃCOWE

Zasady opisane w tym dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. - tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy tworzeniu powyższych informacji kierowano się założeniem, by były one w możliwie największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem: proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia powyższych założeń oraz biorąc pod uwagę nieustannie zmieniające się przepisy prawa, administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Mając świadomość ich obszerności, w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacjach) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych PTTK Oddział w Sanoku: rodo@pttk.sanok.pl

 

Proszę czekać ...