Książeczka Korona Bieszczadów

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Ziemia Sanocka" w Sanoku zaprasza do zdobywania odznaki

KORONA BIESZCZADÓW

 

REGULAMIN ODZNAKI
 

§ 1

Odznaka KORONA BIESZCZADÓW jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego -Ziemia Sanocka” w Sanoku.
 

§ 2

Odznakę KORONA BIESZCZADÓW ustanawia się w celu popularyzacji pieszej turystyki górskiej w Bieszczadach, poznawania ich walorów przyrodniczych i kulturowych oraz krajoznawczych.
 

§ 3

Odznaka KORONA BIESZCZADÓW jest odznaką jednostopniową.
 

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 01.04.2017 r. tj. od daty wejścia w życie uchwały Zarządu Oddziału PTTK -Ziemia Sanocka” w Sanoku o ustanowieniu niniejszej odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 

§ 5

Odznakę KORONA BIESZCZADÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich w Bieszczadach wg załączonego wykazu, umieszczonego w książeczce zdobywania odznaki, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną
 

§ 6

 Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
 

§ 7

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału od 7 roku życia.
 

§ 8

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w książeczce zdobywania odznaki KORONA BIESZCZADÓW potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika turystycznego. W przypadku braku takiej możliwości wejście na szczyt należy udokumentować zdjęciem z wpisaniem daty lub potwierdzeniem w postaci pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, instytucji (sklep, leśniczówka, sołtys) leżących w pobliżu szczytu.
 

§ 9

Ubiegający się o odznakę KORONA BIESZCZADÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziałowym Referacie Weryfikacyjnym Oddziału PTTK -Ziemia Sanocka” w Sanoku, ul. 3 Maja 2. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę, w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.
 

§10

Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia (wykupienia) i noszenia odznaki KORONA BIESZCZADÓW. Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej Oddziału PTTK -Ziemia Sanocka” w Sanoku.
 

§ 11

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Oddziałowy Referat Weryfikacyjny lub Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK -Ziemia Sanocka” w Sanoku.
 

§ 12

Informacje związane ze zdobywaniem odznaki KORONA BIESZCZADÓW można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK -Ziemia Sanocka” w Sanoku oraz na stronie www.pttk.sanok.pl
 

§ 13

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK -Ziemia Sanocka” w Sanoku w dniu 28.02.2017 r. i obowiązuje od dnia 01.04.2017 r.

 

WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI

 

  SZCZYT WYSOKOŚĆ
1. TARNICA 1346 m n.p.m.
2. HALICZ 1333 m n.p.m.
3. WIELKA RAWKA 1307 m n.p.m.
4. POŁONINA CARYŃSKA 1297 m n.p.m.
5. POŁONINA WETLIŃSKA (Smerek) 1222 m n.p.m.
6. RABIA SKAŁA 1199 m n.p.m.
7. JASŁO 1153 m n.p.m.
8. HYRLATA 1103 m n.p.m.
9. WOŁOSAŃ 1071 m n.p.m.
10. ŁOPIENNIK 1069 m n.p.m.
11. MAGURA STUPOSIAŃSKA 1016 m n.p.m.
12. STRYB 1011 m n.p.m.
13. DWERNIK KAMIEŃ 1004 m n.p.m.
14. CHRYSZCZATA 997 m n.p.m.
15. TROHANIEC 939 m n.p.m.

 

MAPA Z ROZMIESZCZENIEM SZCZYTÓW
(opracowanie: Piotr Majewski)

 

Kliknięcie w link otworzy mapę w nowym oknie:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1RlVQs-C223ZJAnbjHk8MwIVcNsZgvNnk&ll=49.17732707390183%2C22.500257506250023&z=11

 

 

 

KSIĄŻECZKA ODZNAKI
(do nabycia w Biurze Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku)

 

 

W przypadku wysyłki prosimy o wpłatę na konto Oddziału (PKO BP 08 1020 2980 0000 2402 0111 9098) równowartości zamówionych książeczek (8 zł/sz.) oraz kosztu przesyłki listem poleconym (12 zł - max. 10 szt. w kopercie).

Uwaga: w treści przelewu prosimy wpisać: za książeczki oraz adres do wysyłki!

W przypadku braku innego adresu książeczki zostaną przesłane na ten wyświetlony w przelewie. 

 

WERYFIKACJA KSIĄŻECZKI ODZNAKI
 

Weryfikacja książeczki odbywa się w Biurze Oddziału PTTK Sanok. Książeczki do weryfikacji można wysłać pocztą pod adres: PTTK Oddział "Ziemia Sanocka", ul. 3 Maja 2, 38-500 Sanok. Jednocześnie należy wpłacić przelewem na konto Oddziału (PKO BP 08 1020 2980 0000 2402 0111 9098) koszty odznaki: 12 zł/szt.  plus koszt przesyłki listem poleconym 12 zł. (max. 4 książeczki + 4 odznaki). W treści przelewu prosimy wpisać: za odznakę.

 

Proszę czekać ...